Skip to main content

Should Joe Biden CANCEL STUDENT LOAN DEBT?

Short answer: Fuck yeah, he should.